Algemene Voorwaarden ICENO :

Artikel 1 Definities

1. IC&O, ICENO creatieve workshops hierna te noemen ICENO
2. ICENO: Alexandra Göggerle, gevestigd in Almere, Middachtenlaan 95
3. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ICENO een overeenkomst sluit met betrekking tot de door ICENO te leveren producten en/of door ICENO te verrichten diensten.
Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan
door ICENO georganiseerde activiteiten.
4. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met ICENO, die betrekking hebben op de producten of diensten van ICENO.
5. Activiteit: de door ICENO aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit één van de volgende creatieve workshops: Zeep verwerken; Mozaiken; Speksteen
bewerken; Textielverharder; Glasdecoratie; Anders creatief.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door ICENO te leveren producten of te verrichten diensten.
2. ICENO kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst

1. Indien de klant ICENO verzoekt een offerte uit te brengen voor een bepaalde activiteit of door ICENO te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2. Een door ICENO gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij ICENO in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt ICENO dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere bevestiging van ICENO nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.
3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan ICENO binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.
4. Indien de klant van ICENO bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van ICENO uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.
5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
6. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen tegenover een andere en de beslechting van geschillen.

Artikel 4 De prijs

1. De door ICENO opgegeven prijzen zijn inclusief BTW bij particulieren en zoals vermeld op haar website.
De door ICENO opgegeven prijzen aan bedrijven zijn altijd exclusief BTW, dit wordt duidelijk aangegeven.

Prijzen zijn gebaseerd op:
– inkoopprijzen;
– kosten van arbeidsloon;
– belastingen.
– reiskosten

2. Prijzen zijn altijd exclusief locatie, met uizondering van de ICENO keukentafel. Kosten voor een locactie worden altijd apart vermeld indien van toepassing.

3. Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is ICENO gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. ICENO zal de klant daarover altijd infomeren.

Artikel 5 Betaling inloopworkshop en particulieren
Betaling particulieren en klanten van de inloopworkshop dient vooraf plaats te vinden of direct vóór het starten van de workshop.

Artikel 5a Betaling bedrijven, personeelsvereningingen, stichtingen e.d.
1. Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuurdatum. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of gedeeltelijk na dan is ICENO gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.
2. Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
3. ICENO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.
4. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.
5. Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die ICENO lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.
6. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan ICENO voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

Artikel 6 Opzegging van een groepsworkshop tot 15 deelnemers

Indien de klant de overeenkomst voor het geven van workshops op maat, dan wel tot het verzorgen van maaltijden al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen, geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van 50 % is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 14 dagen zit.

Opzegging van een toegezegde plaats tijdens de inloopworkshop wordt niet door ICENO doorberekend, echter garanderen wij een volgende keer geen plek aan de keukentafel.

Artikel 6a Annulering van een groepsworkshop groter dan 15 deelnemers:

1. Annulering na ondertekening van de opdrachtbevestiging kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
2. Bij annulering van een bevestigde boeking is opdrachtgever altijd minimaal 20% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van het programma is opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het programma is opdrachtgever 90% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
5. Bij annulering binnen 8 dagen voor aanvang van het programma is opdrachtgever 100% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.

Artikel 7 Het verrichten van diensten
1. ICENO zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. ICENO is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van ICENO is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.
2. ICENO is niet aansprakelijk voor schade door de door ICENO geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde.
3. ICENO is noch tegenover de klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden. Voor gevolgschade is ICENO niet aansprakelijk.
4. ICENO is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshop- of cursusleider van ICENO. De klant vrijwaart ICENO voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door ICENO verrichte diensten en/of producten.
5. ICENO zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. ICENO verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:
– niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van ICENO en/of door ICENO ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 5 deelnemers aan een individuele workshop en overige oorzaken van niet aan ICENO toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. ICENO is in die gevallen niet schadeplichtig.

Artikel 9 Publiceren
ICENO is gerechtigd om foto’s die tijdens de workshop worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken, ICENO zal hier altijd expliciet om toestemming vragen.